Let’s beat the virus together! We have introduced extensive measures to ensure the safety and health of our employees, business partners and customers. We will continue to be able to deliver and remain available to you. Stay safe everyone!

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen laten u op heel eenvoudige wijze zien wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die u onder deze tekst aantreft.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Hailo-Werk 
Rudolf Loh GmbH & Co. KG 
Daimlerstr. 8 
D-35708 Haiger

Telefoon: +49 2773 82-0
E-mail: datenschutz@hailo.de

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij het bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de website werd opgevraagd). Het registreren van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u op onze website binnenkomt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze werden verzameld. Dit kan het opnemen van contact, de verzending van de nieuwsbrief of het aanknopen en afwikkelen van zakelijke relaties zijn.

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te waarborgen dat de website zonder fouten beschikbaar wordt gesteld. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u m.b.t. uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht gratis inzage te krijgen in bron, ontvangers en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens te verlangen. Hiervoor en m.b.t. andere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt gewoonlijk anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze privacyverklaring informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

De meeste processen m.b.t. gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan info@hailo.de voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, blijft onverminderd van kracht.

Doorgeven aan derden

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, wanneer u uw toestemming heeft gegeven of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Wij werken uitsluitend samen met verwerkers die voldoende garanties bieden dat geschikte technische en organisatorische maatregelen worden toegepast die overeenstemmen met de wettelijke eisen aan de gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgen.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij een inbreuk in verband met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties m.b.t. de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming is de regionale toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met toezichthouders voor gegevensbescherming evenals hun contactgegevens kunt u vinden onder de volgende link: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of in nakoming van een contract geautomatiseerd verwerken, aan zichzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbare, machineleesbare vorm. Voor zover u het direct overdragen van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen in zoverre dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Deze website gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van het overbrengen van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Of een verbinding versleuteld is, ziet u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" wisselt en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Inzage, blokkering, wissing

U heeft in het kader van de geldende wettelijke voorschriften op elk moment het recht van gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en ontvangers ervan en in het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en m.b.t. andere vragen over persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor bij het ongevraagd toesturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

De contactgegevens van onze externe functionaris voor gegevensbescherming zijn:

CARMAO GmbH 
de heer Ulrich Heun 
Walderdorffer Hof 
Fahrgasse 5 
D-65549 Limburg 
kontakt(at)carmao.de

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies richten op uw pc geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw pc worden opgeslagen en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde "sessie-cookies". Deze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het zetten van cookies wordt geïnformeerd en cookies uitsluitend per geval toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten evenals het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd beschikbaar stellen van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en archiveert automatisch informatie in zogenoemde server-logbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt b AVG dat de verwerking van gegevens voor het nakomen van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens voor bewerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de op het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt zodoende uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingprocessen die tot het moment van intrekking van de toestemming hebben plaatsgevonden, blijft onverminderd van kracht.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens vervalt (bijv. nadat de bewerking van uw aanvraag is afgesloten). Dwingende wettelijke voorschriften, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie ingewonnen informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het overbrengen naar de VS ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browserplug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door het cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt het registreren van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gezet dat het registreren van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst voor de gegevensverwerking in opdracht gesloten en realiseren de strikte richtlijnen van de Duitse autoriteiten inzake gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics in hun geheel.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden samengesteld die uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op de interesses afgestemde reclame van Google evenals uit bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het registreren van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder het punt "Bezwaar tegen gegevensregistratie" algemeen verbieden.

Google Analytics remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google Adwords en Google DoubleClick. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie is het mogelijk om de met Google Analytics remarketing aangemaakte advertentie-doelgroepen te verbinden met de apparaatoverschrijdende functies van Google Adwords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op de interesse afgestemde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die afhankelijk van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u werden aangepast, ook op een ander apparaat van u (bijv. tablet of pc) verschijnen.

Als u een dienovereenkomstige toestemming heeft gegeven, dan verbindt Google voor dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis met uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geplaatst.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics google-geauthenticeerde ID's van de gebruikers die tijdelijk met onze Google Analytics-gegevens worden verbonden, om doelgroepen voor de apparaatoverschrijdende advertenties vast te leggen en aan te maken.

U kunt permanent bezwaar maken tegen de apparaatoverschrijdende remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; klik hiervoor op deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van de geregistreerde gegevens in uw Google-account gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1 punt a AGV). Bij gegevensregistratieprocessen die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen het samenvoegen), berust de registratie van de gegevens op art. 6 lid 1 punt f AGV). Het gerechtvaardigde belang blijkt uit het feit dat de websitebeheerder een belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Verdere informatie en de privacyvoorschriften vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenoemde Conversion-Tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de Conversion-Tracking gezet. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog geldig is, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.

Elke Google Adwords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Adwords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de Conversion-cookies verzamelde informatie dient ervoor Conversion-statistieken te maken voor AdWords-klanten die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. De klanten komen het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een Conversion-Tracking tag werden doorgestuurd. Zij krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet wilt deelnemen aan de tracking, dan kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door het cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen gemakkelijk te deactiveren. U wordt dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.

Het opslaan van "Conversion-cookies" gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het zetten van cookies wordt geïnformeerd en cookies uitsluitend per geval toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten evenals het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de invoer van gegevens op onze websites (bijv. op een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA uiteenlopende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse geregistreerde gegevens worden doorgegeven aan Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen helemaal op de achtergrond. Websitebezoekers wordt er niet op gewezen dat een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen oneigenlijk geautomatiseerd bespioneren en tegen SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA evenals de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt voor de conversiemeting de bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Zo kan het gedrag van de bezoekers van de site worden getraceerd, nadat deze door klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder werden doorgestuurd. Daardoor kunnen de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor marktonderzoeks- en statistische doeleinden beoordeeld en toekomstige reclamemaatregelen geoptimaliseerd worden.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen deze niet herleiden naar de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de Facebook-richtlijn voor gegevensgebruik kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op pagina's van Facebook evenals buiten Facebook mogelijk maken. Wij als websitebeheerder hebben geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

In de aanwijzingen m.b.t. gegevensbescherming van Facebook vindt u verdere aanwijzingen over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien de remarketing-functie "Custom Audiences" in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Hiervoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.

Wanneer u geen Facebook-account heeft, kunt u op het gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren/.

6. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. Beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze met een YouTube-plug-in uitgeruste pagina's bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u verhinderen door zich af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportal Vimeo. Provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze met een Vimeo-plug-in uitgeruste pagina's bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht. Daarnaast krijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook, wanneer u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt overgebracht naar de Vimeo-server in de VS.

Wanneer u in uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u verhinderen door zich af te melden bij uw Vimeo-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenoemde Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het opvragen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doel moet de door u gebruikte browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat via uw IP-adres onze website werd opgevraagd. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. De provider van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en om de door ons op de website vermelde plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

WARENKORB
WARENKORB_HINZUGEFUEGT
WARENKORB_UND_KASSE