• Start
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hailo Werk Rudolf Loh GmbH & Co KG

VOOR ONDERNEMERS

§ 1 TOEPASSINGSGEBIED, PRIVACY

Indien de klant een ondernemer is zoals bedoeld in § 14 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek], dan gelden voor de zakenrelatie tussen ons en de klant uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van bestelling geldige versie. Afwijkende voorwaarden van de klant erkennen wij niet, tenzij wij er uitdrukkelijk mee hadden ingestemd dat deze geldig zijn. Hiervoor is de tekstvorm voldoende.
Ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het plegen van een rechtshandeling in uitoefening van zijn beroep of in zijn werk als zelfstandige handelt. Een rechtsbevoegde personenvennootschap is een personenvennootschap die het vermogen bezit rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan. Voor zover zakelijk noodzakelijk zijn wij bevoegd om de gegevens van de klant in het kader van de privacywetgeving (vooral § 28 BDSG [Duitse privacywet]) op te slaan en te verwerken.

§ 2 OFFERTES, WIJZIGINGEN, HANDELSBEPALINGEN

Onze offertes zijn vrijblijvend; een overeenkomst komt pas tot stand door onze orderbevestiging in tekstvorm (§ 126b BGB) of wanneer bestellingen door ons zijn uitgevoerd. Een herkenbaar geautomatiseerde bevestiging van de bestelling vormt geen verklaring van overeenkomst. Wijzigingen, aanvullingen en/of de opheffing van een overeenkomst of van deze voorwaarden dienen in tekstvorm te geschieden.
Voor zover handelsbepalingen conform de International Commercial Terms (INCOTERMS) zijn overeengekomen, gelden de INCOTERMS 2010.

§ 3 RISICO-OVERDRACHT, WIJZE VAN VERZENDING, LEVERINGSTERMIJNEN

Voor zover niets anders is overeengekomen, leveren en presteren wij EXW (ex works) ons magazijn op het in de orderbevestiging opgegeven adres; daarbij bepalen wij wijze van verzending, verzendingsmethode en vrachtvervoerder.
Deelleveringen of -prestaties zijn toegestaan, voor zover deze voor de klant niet onredelijk zijn.
Het begin van de door ons aangegeven leverings- of prestatietermijn veronderstelt de opheldering van alle technische vragen evenals de tijdige en reglementaire vervulling van de verplichtingen van de klant.
Wordt een afgesproken leverings- of prestatietermijn overschreden om redenen die buiten onze controle liggen, dan dient de klant ons een redelijke uiterste termijn voor de levering of prestatie te stellen. Dit dient in tekstvorm te geschieden.
De uiterste termijn bedraagt minimaal drie weken. Geschiedt de levering of prestatie na het verstrijken van de uiterste termijn niet en wil de klant daarom uit de overeenkomst terugtreden of schadevergoeding in plaats van de prestatie eisen, dan is hij verplicht ons dit van tevoren uitdrukkelijk onder het stellen van een redelijke verdere uiterste termijn met sommatie tot levering of prestatie aan te kondigen. Dit dient in tekstvorm te geschieden. De klant is verplicht op onze uitdrukkelijke wens binnen een redelijke termijn te verklaren of hij wegens de vertraging van de levering of prestatie uit de overeenkomst terugtreedt en/of schadevergoeding in plaats van de prestatie eist of staat op de levering resp. prestatie.
Wanneer een afgesproken prestatietermijn wordt uitgesteld door omstandigheden die buiten onze controle liggen, omdat wij ondanks correct congruent aanleggen van een voorraad niet, niet tijdig of niet correct beleverd zijn, dan worden onze termijnen dienovereenkomstig langer. Hebben wij de klant zoals voorgeschreven geïnformeerd over de prestatiebelemmering en is deze niet van tijdelijke aard, dan zijn wij gerechtigd ons vanwege het nog niet vervulde deel van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit de overeenkomst.

§ 4 OVERMACHT

Bij overmacht rusten onze leverings- of prestatieplichten; indien zich een belangrijke verandering van de bij sluiting van de overeenkomst bestaande omstandigheden voordoet, dan zijn wij gerechtigd om uit de overeenkomst terug te treden. Hetzelfde geldt bij gebrek aan energie of grondstoffen, arbeidsconflicten, beschikkingen van overheidswege of onvoorziene verkeers- of bedrijfsstoringen. Wanneer onze onderleveranciers of agenten ons om de hiervoor genoemde redenen niet, niet tijdig of niet correct beleveren, dan geldt cijfer 3 lid 5 dienovereenkomstig.

§ 5 PRIJZEN, BETALING, VERREKENING, INHOUDING

Onze prijzen gelden EXW (ex works) ons magazijn. In onze prijzen zijn, voor zover niets anders is overeengekomen, de kosten voor verpakking, verzekering, vracht en omzetbelasting niet inbegrepen.
Ligt de leverings- of prestatietermijn meer dan drie maanden na afsluiting van de overeenkomst, dan zijn wij gerechtigd om na tijdig bericht aan de klant en vóór uitvoering van de prestatie of levering van de goederen de prijs van de goederen of prestatie op die wijze aan te passen als dit op grond van de algemene buiten onze controle liggende prijsontwikkeling noodzakelijk (zoals bijvoorbeeld wisselkoersschommelingen, valutavoorschriften, invoerrechtwijzigingen, duidelijke verhoging van materiaal- of productiekosten) of op grond van de wijziging van toeleveranciers nodig is. Bij leveringen of prestaties binnen drie maanden geldt in elk geval de prijs die op de dag van afsluiting van de overeenkomst geldt. Bij raamovereenkomsten met prijsafspraken begint de termijn van drie maanden met afsluiting van de raamovereenkomst te lopen.
Voor zover niet anders overeengekomen, dient de klant de overeengekomen vergoeding 10 dagen na levering van de goederen of prestatie zonder aftrek aan ons te betalen. Na het verstrijken van de termijn is de klant conform § 286 lid 2 nr. 2 BGB in gebreke. Wij kunnen termijnbetalingen of vooruitbetaling verlangen, wanneer de klant voor de eerste keer bij ons bestelt, de klant in het buitenland is gevestigd of de levering naar het buitenland moet geschieden of wanneer redenen bestaan om aan de tijdige of volledige betaling door de klant te twijfelen. Doet zich een van de omstandigheden hierboven na sluiting van de overeenkomst voor, dan zijn wij gerechtigd om overeengekomen betalingstermijnen te herroepen en betalingen direct opeisbaar te maken.
De klant mag alleen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen verrekenen. Inhoudingsrechten heeft de klant alleen, voor zover deze op dezelfde rechtshandeling berusten.

§ 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD VERKOCHTE

Verkochte goederen blijven totdat aan alle vorderingen uit de zakenrelatie is voldaan, ons eigendom ("voorbehoudsgoederen").
Worden de voorbehoudsgoederen door de klant be- of verwerkt, dan strekt ons eigendomsvoorbehoud zich uit tot de gehele nieuwe zaak. Bij een verwerking, verbinding of vermenging met vreemde zaken door de klant verwerven wij mede-eigendom aan het gedeelte dat overeenstemt met de verhouding van de factuurwaarde van onze goederen tot die van de door de klant gebruikte andere zaken op het moment van de verwerking, verbinding of vermenging.
Worden de voorbehoudsgoederen met een hoofdzaak van de klant of derden verbonden of vermengd, dan draagt de klant ons bovendien nu al zijn rechten aan de nieuwe zaak over. Verbindt of vermengt de klant de voorbehoudsgoederen tegen betaling met een hoofdzaak van derden, dan staat hij hierbij nu al zijn aanspraken op vergoeding tegenover de derde aan ons af.
De klant is gerechtigd om voorbehoudsgoederen in het kader van een gewone gang van zaken verder te verkopen. Verkoopt de klant deze goederen van zijn kant zonder de volledige koopprijs vooraf of stap voor stap tegen overdracht van het gekochte te krijgen, dan dient hij met zijn klant een eigendomsvoorbehoud overeenkomstig deze voorwaarden af te spreken. De klant staat nu al zijn vorderingen uit deze doorverkoop evenals de rechten uit het door hem afgesproken eigendomsvoorbehoud aan ons af. Hij is op onze uitdrukkelijke wens verplicht de kopers op de hoogte te brengen van het afstaan en ons de voor het claimen van onze rechten tegenover de kopers noodzakelijke inlichtingen te verschaffen en documenten te overhandigen. De klant is voor het innen van de vorderingen uit de doorverkoop ondanks het afstaan alleen gemachtigd zolang hij tegenover ons volgens de voorschriften aan zijn verplichtingen voldoet.
Overschrijdt de waarde van de aan ons ter beschikking gestelde zekerheden onze vorderingen in totaal met meer dan 10 procent, dan zijn wij op uitdrukkelijke wens van de klant verplicht tot het vrijgeven van zekerheden naar onze keus.

§ 7 RECHTEN VAN DE KLANT BIJ ONVOLKOMENHEDEN

Wij garanderen alleen de conformiteit van de door ons geleverde producten en diensten met de geldende Duitse voorschriften en normen.
Voor het naleven van andere nationale voorschriften geven wij geen garantie. De klant verplicht zich bij gebruik van de producten in het buitenland de conformiteit van de producten met de beslissende rechtsvoorschriften en normen zelf te controleren en evt. aanpassingen te verrichten.
De klant kan vanwege onvolkomenheden van onze levering en prestatie geen rechten gelden maken, voor zover de waarde of de deugdelijkheid van de levering en prestatie slechts verwaarloosbaar verminderd is.
Voor zover de levering of prestatie ondeugdelijk is en de klant de onderzoeks- en reclameplichten van § 377 HGB (Duits wetboek van koophandel) nagekomen is, zullen wij naar onze keus naleveren of repareren (nakoming (bij non-conformiteit)). Hiervoor dient de klant ons binnen een redelijke termijn van ten minste 10 werkdagen gelegenheid te verschaffen.
De klant kan vergoeding voor de voor het doel van nakoming (bij non-conformiteit) noodzakelijke kosten eisen, voor zover de kosten niet hoger worden, omdat het voorwerp van levering achteraf naar een andere plek dan de oorspronkelijke leveringslocatie is overgebracht, tenzij het overbrengen beantwoordt aan het beoogde gebruik.
Faalt de nakoming (bij non-conformiteit), dan kan de klant de vergoeding verminderen of uit de overeenkomst terugtreden. Het terugtreden is echter alleen toegestaan, wanneer de klant ons dit van tevoren uitdrukkelijk met een redelijke verdere uiterste termijn meedeelt. Dit dient in tekstvorm te geschieden. Regresclaims van de klant conform § 478 BGB bestaan tegenover ons slechts in zoverre als de klant met zijn afnemer geen boven de wettelijke aanspraken op garantie wegens gebreken uitgaande afspraken heeft gemaakt.

§ 8 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADEVERGOEDING

Voor zover hierna niets anders blijkt, zijn boven de regeling in cijfer 7 uitgaande claims van de klant – om het even uit welke rechtsgronden – uitgesloten. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan de goederen zelf is ontstaan; met name zijn wij niet aansprakelijk voor gederfde winst of voor overige vermogensschade van de klant. Voor zover onze contractuele aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten.
De beperking van de aansprakelijkheid hierboven geldt niet, voor zover de schade-oorzaak berust op opzet of grove nalatigheid, er sprake is van persoonlijk letsel, een aanspraak op schadevergoeding volgens de wet op de productaansprakelijkheid bestaat of voor zover wij een garantie hebben gegeven.
Indien wij nalatig een voor de overeenkomst wezenlijke plicht schenden, is de plicht tot schadeloosstelling voor materiële schade beperkt tot de schade die typisch ontstaat. Wezenlijke contractuele plichten zijn die plichten die de klant rechtsposities verschaffen die de overeenkomst hem naar haar inhoud en doel dient te verlenen, en die plichten die door het vervullen ervan het correct uitvoeren van de overeenkomst eigenlijk pas mogelijk maken en op het naleven waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.
Voor het overige is onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding uitgesloten. De overdracht van de in cijfers 7 en 8 geregelde aanspraken van de klant is uitgesloten. § 354 a HGB blijft onaangetast.

§ 9 VERJARING

De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken van onze leveringen en prestaties evenals voor aanspraken wegens onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding bedraagt een jaar. Dit geldt niet, voor zover conform § 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), § 479 lid 1 (regresclaim) en § 634a lid 1 nr. 2 BGB (bouwgebreken) langere termijnen voorgeschreven zijn evenals in gevallen van schending van leven, lichaam of gezondheid, bij een opzettelijke of grof nalatige schending van plichten onzerzijds en bij aanspraken op schadevergoeding volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

§ 10 OVERIGE

Is de klant een zakenman, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een openbaar lichaam, dan is onze zetel van de zaak bevoegde rechtbank; dienen wij een klacht in, dan geldt daarnaast ook de algemene bevoegde rechtbank van de klant.
Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en ons geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

(Stand: november 2016)


Download
WARENKORB
WARENKORB_HINZUGEFUEGT
WARENKORB_UND_KASSE
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.